EKO-modellen

EKO-modellen – ett nytt verktyg för personal inom vården

 

EKO står för Empati, Kunskap och Omvårdnad och är en modell som används av personal inom svensk sjukvård som kommer i kontakt med kvinnor som förlorat sin graviditet via missfall eller IUFD. Genom att även använda erfarenheten från möten med andra som har upplevt missfall och IUFD har du möjlighet att hjälpa patienten att känna sig normal i en fysiskt och känslomässigt jobbig situation.

 

Begreppet Empati (E) är nära besläktat med inlevelse och medkänsla. Att känna empati handlar om att ha en psykisk förmåga att förstå och känna med andra oavsett om du håller med eller inte. Om du har förmågan att känna empati innebär det att du kan uppleva och förstå andra personers känslor.

 

Med hjälp av Kunskap (K) om olika symptom, reaktioner och vilka åtgärder som krävs har du möjlighet att hjälpa kvinnan att fullfölja missfall eller förlossningen på bästa medicinska sätt. Förutom att erbjuda kvinnan bästa tekniska utrustning och mediciner så som smärtlindring, undersökningar och behandlingsplaner har du även möjlighet att genom din erfarenhet och din kunskap ge henne korrekt behandling och information om vad som har hänt, vad som kommer att hända och vilka orsaker det har.

 

Omvårdnad (O) är vård, vårdnad, skötsel, tillsyn, omsorg och omtanke, vilket på ett tydligt sätt speglar vad omvårdnad innebär. Vid kontakt med en kvinna som förlorat sin graviditet är det av stor vikt att du kan erbjuda henne omvårdnad utifrån hennes behov.

 

När en patient ger mer eller mindre tydliga signaler om vilket behov de har, svarar du som personal på behovet genom att erbjuda Empati, Kunskap och Omvårdnad. Du erbjuder EKO vid förlorad graviditet, sorgbearbetning och vid planeringen av en eventuell ny graviditet. Du möter patienten med stor kunskap och tillgodoser hennes behov. Genom EKO-modellen ger du den omvårdnad som patienten behöver för att må så bra som möjligt.

 

 

Empati (E)

 

Med EKO-modellen har vårdpersonalen kunskap att erbjuda den hjälp som en kvinna och hennes partner behöver i stunden och att inge dem en tilltro till sin egen förmåga att våga försöka få barn utifrån egna villkor, att få den vård de behöver vid framtida graviditet efter tidigare erfarenheter av missfall eller IUFD och utan medicinskt risktagande i någon form.

 

Kunskap (K)

 

Vårdpersonal som är utbildad inom EKO-

modellen har kunskap om hur kvinnor och deras partner ska bemötas vid en förlorad graviditet. Vidare har de kunskap om kvinnors behov vid sorgbearbetning och hur de ska våga försöka bli gravida igen.

 

 

Omvårdnad (O)

 

Genom att erbjuda kvinnor och deras partner omvårdnad och förståelse vid förlorad graviditet, både vid missfall och vid IUFD, underlättar det för eventuella framtida graviditeter. Tack vare att erbjuda omsorg och omvårdnad som de behöver får paret en möjlighet att känna sig respekterade och sedda

i situationen de befinner sig i.

 

Copyright © EKOMODELLEN